Statut Policealnej Szkoˆy Zawodowej MED-ELITA w Warszawie