Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które
prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie
przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje
zawodowe.
Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne
przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.
Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym;
zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.
NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI
W ZAWODZIE ROLNIK
/kurs w formie zaocznej/
Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest
równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej
w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej
kwalifikacji.
W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej
liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej.
/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.
Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie
/potwierdzone podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z
praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły,
ośrodka szkoleniowego.
/Dz.U. z 2007 r., poz.843 /
Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby
zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz.
Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością
godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to
400 godz./.
Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs oraz
przystąpić do egzaminu.
Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku
kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.
Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które
ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Ale uzyskanie kwalifikacji tą
drogą jest oczywiście możliwe także dla osób z wykształceniem
wyższym.
Na życzenie możemy zorganizować kurs u Państwa /przy grupie min. 15
osób/.